Category Archives for "Barnkonventionen"

Därför är känslomässig kompetens så viktig för att förverkliga artikel 12 i barnkonventionen

I den korta versionen av Barnkonventionen står det att ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” Läser du den längre versionen kan du lägga märke till att det står att barnet ska ”tillförsäkras” detta. Det är en […]

Läs mer

Barnkonventionen artikel 6 – en samverkansartikel?

I barnkonventionen artikel 6 står det att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. När jag satte mig för att skriva om artikel 6 och FN:s barnrättskommittés kommentarer framträdde några viktiga områden, bland annat känslornas roll och värdet av samverkan mellan förskolan och hemmet. Barnkonventionen nämner inte förskolan specifikt men tar i sina […]

Läs mer

Friendy och Barnkonventionens barnsyn – Artikel 3 om barnets bästa

Tänk hur synen på barn har förändrats under de senaste 100 åren. Som rättigheten om barnets bästa i alla beslut som rör dem.  Jag blir både stolt och glad över det fantastiska arbete som så många människor tidigare har gjort för att vi ska vara där vi är idag – och att få vara en av dem […]

Läs mer